Sentrale dokumenter og referater

Strategigruppen for BarnUnge21 har hatt møter jevnlig, og godkjent referat fra møtene finner du her sammen med andre relevante dokumenter for arbeidet.

Arbeidsgruppenes endelige rapporter etter to høringer våren 2020

Høringer:

Innspill til høring januar 2020
BarnUnge21-strategien  prioriterte arbeidet rundt fire temaområder. 

  1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon.
  2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  4. Bruk av kunnskap i praksis.

Alle som har erfaring og kompetanse fra arbeid relatert til utsatte barn og unge ble invitert til å gi innspill knyttet til temaområdene strategigruppa har prioritert. Innspillene ble brukt som grunnlag både for arbeidet med delrapporter fra fire arbeidsgrupper og i utarbeidelsen av en overordnet strategi som ferdigstilles i februar 2020.
Innspill på fire temaområder januar 2020.pdf

Innspill på delrapportene mai 2020

Strategigruppens møtereferater

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.