Sentrale dokumenter og referater

Strategigruppen for BarnUnge21 har møter jevnlig, og godkjent referat fra møtene finner du her sammen med andre relevante dokumenter for arbeidet.

Strategigruppens møtereferater

Innspill til høring 20. januar 
BarnUnge21-strategien  prioriterte arbeidet rundt fire temaområder. 

  1. Forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon.
  2. Utdanning for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  3. Ledelse for kunnskapsbasert, samordnet og brukerrettet praksis.
  4. Bruk av kunnskap i praksis.

Alle som har erfaring og kompetanse fra arbeid relatert til utsatte barn og unge ble invitert til å gi innspill knyttet til temaområdene strategigruppa har prioritert. Innspillene ble brukt som grunnlag både for arbeidet med delrapporter fra fire arbeidsgrupper og i utarbeidelsen av en overordnet strategi som ferdigstilles i februar 2020.
Innspill på fire temaområder januar 2020.pdf


Arbeidsgruppenes delrapporter

Fire arbeidsgrupper har skrevet utkast til følgene fire rapporter med frist 30. mai 2020 for å gi innspill på disse.

Innspill på delrapportene

Endelige delrapporter